วันอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513 - วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513