การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการ
 
 
 

พัฒนาระบบงานธุรการให้มีประสิทธิภาพและสิทธิผลเพื่อส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้...


วันอบรม

วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558

งานธุรการเป็นสายงานสนับสนุนสายงานหลัก ให้สามารถดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ ช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว รวมถึงเป็นการช่วยควบคุม และดูแลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้
การเสริมคุณค่าให้งานธุรการจึงเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบในสายงาน และเรียนรู้เทคนิคในการบริหารจัดการงาน ซึ่งในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาตนเองทั้งในด้านของบุคลิกภาพ เทคนิคการประสานงานภายในองค์กร และการบริการที่ประทับใจ ตลอดจนการพัฒนาระบบของงานธุรการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นกับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับองค์กรอีกด้วย


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
ผู้บริหารงานสำนักงาน หัวหน้างานสำนักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ


วิทยากร
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทั่วไป บริษัทอุตสาหกรรมทำแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
วิทยากรรับเชิญบรรยายและฝึกอบรมให้กับสถาบันต่าง ๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชน
อดีต
เลขานุการฝ่ายจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัด (มหาชน)


ประโยชน์ที่จะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญในสายงานธุรการ
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาตนเองกับการทำงานในสายงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาระบบงานธุรการเพื่อช่วยให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรต้องการ
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสายงานธุรการในองค์กรได้ด้วยตนเอง


รปแบบของหลักสูตร
บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ , กรณีศึกษา , การสรุป คำถาม คำตอบ

สถานที่

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5


ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท

Early Bird
กรณีสมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
ท่านละ 3,700 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,959 บาท
พร้อมรับของสมนาคุณพิเศษเฉพาะลูกค้า Early Bird เท่านั้น

Promotion
บริษัทฯ ที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปต่อหลักสูตร
จะได้รับ Gift Voucher มูลค่า 100 บาทต่อท่าน
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %