การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม
 
 
 

นักจัดซื้อที่ไม่ได้เรียนทางด้านวิศวกรงานก่อสร้างจะมีวิธีการต่อรองราคาในงานจัดซื้อสำหรับงานก่อสร้างอย่างไร หลักสูตรนี้มีคำตอบ


วิทยากร

อาจารย์ศุภโชค โชตสถิตกุล

วันอบรม

วันเสาร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

นักจัดซื้อที่มิใช่วิศวกรหรือมิได้เรียนมาทางด้านก่อสร้างนั้น จะต่อรองราคางานก่อสร้าง งานต่อเติมปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ไม่ยากเลยถ้านักจัดซื้อทราบหลักการพื้นฐานของการประเมินราคางานแต่ละประเภท เช่น งานไฟฟ้า งานปูน งานท่อ ว่ามีแนวคิดโครงสร้างการประเมินอย่างไรประกอบกับวิธีหาแหล่งข้อมูล วัสดุ หรือแม้แต่การประเมินจากสูตรสำเร็จ เช่น งานต่อเติมอาคาร งานทาสีเป็นตารางเมตร เป็นต้น จากนั้นเพียงนำความรู้พื้นฐานเหล่านี้มาวิเคราะห์การเสนอราคาของผู้รับเหมา หรือเทียบราคาดังกล่าวจากราคากลาง เท่านี้การต่อรองราคาของนักจัดซื้อก็จะสมเหตุสมผลและเป็นการต่อรองราคาอย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
จัดนักซื้อทุกระดับ ผู้บริหารประโยชน์ที่จะได้รับ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนเทคนิคการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรมกับวิทยากรที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรูปแบบของหลักสูตร
การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และเอกสารประกอบ

สถานที่

โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23


ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %