การวิเคราะห์งบการเงิน
 
 
 

การคาดการณ์การวิเคราะห์งบการเงิน จนสามารถนำไปตรวจสอบงบการเงินของกิจการได้ ...


วันอบรม

วันเสาร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558

การวิเคราะห์งบการเงิน คือ กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการของกิจการใดกิจการหนึ่ง จากงบการเงินของกิจการนั้นๆ พร้อมทั้งนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจ โดยในหลักสูตรนี้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้เรียนรู้โครงสร้างของงบการเงิน ความสัมพันธ์ของงบการเงินที่มีต่อการวางแผนและตัดสินใจ ตลอดถึงเทคนิคในการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนการผลิต และกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์งบ

เนื้อหา (6 ชั่วโมง)
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. โครงสร้างของงบการเงิน-งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
ความสัมพันธ์ของงบการเงินทั้งสามประเภทที่มีต่อการวางแผนและตัดสินใจ
10.30 – 10.45 น. พักสำหรับอาหารว่างและกาแฟ
10.45 – 12.15 น. เทคนิคการวิเคราะห์งบแสดงฐานนะการเงิน
เทคนิคการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
13.00 – 14.30 น. เทคนิคการวิเคราะห์งบต้นทุนผลิต
เทคนิคการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
10.30 – 14.45 น. พักสำหรับอาหารว่างและกาแฟ
14.45 – 16.15 น. การวิเคราะห์องค์กรจากอัตราส่วนทางการเงิน
กรณีศึกษา- การวิเคราะห์งบการเงินบริษัท เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
16.15- 16.45 น. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

สิ่งที่คุณจะได้รับ
เรียนรู้และเข้าใจประโยชน์จากการวิเคราะห์งบดุล
เรียนรู้และเข้าใจประโยชน์จากการวิเคาะห์งบกำไรขาดทุนและงบต้นทุนผลิต
เรียนรู้และเข้าใจประโยชน์จากการวิเคาะห์งบกระแสเงินสด
ทำความเข้าใจการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน
ทำความเข้าใจความสำคัญการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินขององค์กร

สถานที่

โรงแรมอมารีเอเทรียม ถ.เพชรบุรี


ค่าลงทะเบียน
ราคาปกติ ท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท

Early Bird กรณีสมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2555 (พร้อมรับของสมนาคุณหน้างาน)
เหลือท่านละ 3,700 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,848 บาท


Promotion
บริษัทฯ ที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปต่อหลักสูตร จะได้รับ Gift Voucher มูลค่า 100 บาทต่อท่าน
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่าง ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %