การทำงานเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 
 
 

ทำงานเชิงรุกอย่างไรที่จะให้ผลสำเร็จต่อตนเองและองค์กรในยุคที่การแข่งขันรุนแรง....


วันอบรม

วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558

การทำงานต้องอาศัยทักษะในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็น อาทิ มนุษย์สัมพันธ์ในงาน ความคิดเชิงบวก ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ฯลฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงาน ให้ดียิ่งขึ้น ทักษะที่กล่าวมาจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาตนเอง เพื่อประสิทธิภาพงานที่สูงขึ้น อันนำมาซึ่งความสำเร็จของตนเอง ฝ่ายงาน และองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ทุกสายงาน

วิทยากร
อ. สุทธิศักดิ์ จรัญศิริไพศาล
ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาธุรกิจ
บิเนสเซ็นเตอร์
วิทยากรรับเชิญ หน่วยงาน รัฐ-เอกชน หลายสถาบันฯ
วิทยากรที่ปรึกษาสายงานพัฒนาบุคลากร & บุคคล & วิจัยธุรกิจ
อาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล
อดีต
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม / ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ประโยชน์ที่จะได้รับ
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงาน
เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อฝ่ายงานและองค์กร

รูปแบบของหลักสูตร
บรรยายองค์ความรู้
Workshop แบ่งกลุ่มระดมความคิด + นำเสนอผลงาน (Present)
Case Study
เก็บตกประสบการณ์จากวิทยากร
ถาม-ตอบข้อสงสัย

สถานที่

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23


ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

Early Bird
กรณีสมัครก่อนวันที่ 27 กันยายน 2553
ท่านละ 3,200 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,424 บาท
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %